คณาจารย์ประจำภาควิชา

สาขาเคมีวิเคราะห์

สาขาเคมีอินทรีย์

สาขาฟิสิคัลเคมี