อาจารย์ ดร.วิทวัส หาญดี

อีเมล์:  handee_w@silpakorn.edu

ห้องพัก: 224 Science Building 3

โทร: 034-109686 ext. 207304

เว็บไซต์: -

การศึกษา:

Ph.D. (Cell and Molecular Biology) Michigan State University, USA (2016)

M.S. (Cell and Molecular Biology) Michigan State University, USA (2015)

B.S. (Biology) Silpakorn University, Thailand (2008)

งานวิจัยที่สนใจ:

  • Lipid metabolism and its applications

  • Teaching as research in STEM education

ผลงานตีพิมพ์:

  • Handee, W. (2023). “Investigation of Thai students’ metacognitive monitoring in biochemistry.” Kasetsart Journal of Social Sciences, 44(1): 267–

  • วิทวัส หาญดี (2564). “การศึกษาพฤติกรรมและอภิปัญญาของนักศึกษาในรายวิชาชีวเคมี.” วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม, 2 (1), 18-27.

  • Suvokhiaw, S., Petdum, A., Faichu, N., Handee, W., Thepsuparungsikul, N., Swanglap, P., Chimpalee, N., Wanichacheva, N. (2020). “Selective Entrapment of Pb2+ from Fresh Thunbergia laurifolia Leaves Extract and Thunbergia laurifolia Tea Extract.” Journal of Brazilian Chemical Society, 31(3): 498-504.

  • วิทวัส หาญดี ธีรพัฒน์ ขันใจ วนิดา ลำพล และศศิประภาวิลาวัลย์. (2562). “การศึกษามโนมติที่คลาดเคลื่อน เรื่อง สมดุล เคมี ของนักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาในรายวิชาปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน.” เอกสารประกอบการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ (ICE 2019), 15: 445-456

  • Li, X., Handee, W., Kuo, M.-H. (2017). “The slim, the fat, and the obese: guess who lives the longest?” Current genetics, 63: 43-49.

  • Handee, W., X. Li, K. W. Hall, X. Deng, P. Li, C. Benning, B. L. Williams and M.-H. Kuo (2016). “An energy-independent pro-longevity function of triacylglycerol in yeast.” PLoS genetics, 12(2): e1005878.