หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ปรัชญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  มุ่งพัฒนาให้บัณฑิตมีทักษะการเรียนรู้ด้านเคมีในระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปบูรณาการกับการทำงาน งานวิจัยด้านเคมี หรือในศาสตร์ที่นำองค์ความรู้ทางเคมีไปใช้ สามารถคิดวิเคราะห์ ตลอดจนสามารถสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านเคมีได้

ความสำคัญ

หลักสูตรนี้เน้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถระดับสูง ในด้านการทำวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเคมี บัณฑิตสามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์กับงานด้านอื่น ๆ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ซึ่งส่งผลให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาและขยายสาขาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยเน้นการพัฒนานักเคมีให้มีศักยภาพอยู่ในระดับสูง  เพื่อให้สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระ

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

  1. มีคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพทางเคมี

  2. มีความรู้ทางเคมีระดับสูง สามารถใช้องค์ความรู้ในการแก้ปัญหาซับซ้อนทางเคมี หรือ สามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป

  3. เพื่อตอบสนองแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงของรัฐบาล อันจะนำไปสู่การพึ่งตนเองได้ในอนาคต

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร