อาจารย์ ดร.กุลทัศน์ สุวัฒน์พิพัฒน์

อีเมล์: kullatat@gmail.com, Suwatpipat_K@su.ac.th

ห้องพัก: 217 Science Building 3

โทร: 034-109686 ext. 207317

เว็บไซต์: -

การศึกษา:

Ph.D. (Chemistry) Mississippi State University, USA (2010)

วท.ม. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548)

วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545)

งานวิจัยที่สนใจ:

Composite materials, Inorganic materials, Coordination chemistry, Photochemistry, Catalysis.

ผลงานตีพิมพ์:

  • Piyanuch, P., Patawanich, P., Sirirak, J., Suwatpipat, K., Kamkaew, A. Burgess, K., Wanichacheva, N. (2021). “Rapid and visual detection of Cd2+ based on aza-BODIPY near infrared dye and its application in real and biological samples for environmental contamination screening.” Journal of Hazardous Materials, 40: 124487. (ISI, SCOPUS)

  • Kraithong, S., Chailek, N., Sirirak, J., Suwatpipat, K., Wanichacheva, N., Swanglap, P. (2021). “Improving sensitivity of a new Hg2+-Selective fluorescent sensor by silver nanoparticles via plasmonic enhancement.” Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 407: 113064. (SCOPUS)

  • Meesaengpet, C., Swanglap, P., Suwanchawalit, C., Sukrat, K., Thammawichai, W., Poopakdee, N., Suwatpipat, K. (2020). “One-pot synthesis of metallic Zn nanoparticles by chemical reduction method under mild condition.” Burapha Science Journal, 25(3): 1247-1261.

  • Kraithong, S., Damrongsak, P., Suwatpipat, K., Sirirak, J., Swanglap, P., Wanichacheva, N. (2016) . “Highly Hg2+-sensitive and selective fluorescent sensors in aqueous solution and sensors-encapsulated polymeric membrane.” RSC Advances, 6: 10401-10411.

  • Tachapermpon, Y., Piyanuch, P., Prapawattanapol, N., Sukrat, K., Suwatpipat, K., Wanichacheva, N. (2015). “Synthesis of novel fluorescent sensors based on naphthalimide fluorophores for the highly selective Hg2+-sensing” Journal of Chemistry.

  • Thammawichai, W., Poopakdee, N., Suwanchawalit, C., Suwatpipat, K. (2015). “Synthesis and characterization of cellulose microfibril reinforced epoxy composite.” Proceedings of The First Asian Conference on Defence Technology ACDT2015, 177-179. April 23-25, 2015. Hua Hin, Thailand,

  • Pansong, T., Suwatpipat, K., Thammawichai, W. (2013). “Chemically functionalized multi-walled carbon nanotubes.” Proceeding of Pure and Applied Chemistry International Conference, Chonburi, Thailand, 2013.