ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยา พุทธวงศ์

อีเมล์: waya.sengpracha@gmail.com

ห้องพัก: 222 Science Building 3

โทร: 034-109686 ext. 207312

เว็บไซต์: -

การศึกษา:

Ph.D. (Chemistry) University of Wollongong, Australia (2005)

M.Sc. (Chemistry) University of Wollongong, Australia (2001)

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2538)

งานวิจัยที่สนใจ:

Synthesis of natural products and bioactive compounds

ผลงานตีพิมพ์:

 • Taechowisan, T., Klomluan, K., Chuen-Im, T., Phutdhawong, S. W. (2022). “Synergistic Antibacterial Activity of 1-Methyl Ester-Nigericin and Methyl 5-(Hydroxymethyl) Furan-2-Carboxylate Against Proteus spp.” Pakistan Journal of Biological Sciences: PJBS, 25(4): 304-312.

 • Winyakul, C., Phutdhawong, W., Tamdee, P., Sirirak, J,. Taechowisan, T., Phutdhawong, S. W. (2022). “2,5-Diketopiperazine Derivatives as Potential Anti-Influenza (H5N2) Agents: Synthesis.” Biological Evaluation, and Molecular Docking Study, Molecules, 27 (13): 4200.

 • Buaban, K., Phutdhawong, W., Taechowisan, T., Phutdhawong, W. S. (2021). “Synthesis and Investigation of Tetrahydro-β-carboline Derivatives as Inhibitors of Plant Pathogenic Fungi.” Molecules, 26(1): 207.

 • Phutdhawong, W., Chuenchid, A., Taechowisan, T., Sirirak, J., Phutdhawong, W. S. (2021). “Synthesis and Biological Activity Evaluation of Coumarin-3-Carboxamide Derivatives.” Molecules, 26(6), 1653.

 • Samsawat, T., Jaramornburapong, C., Phutdhawong, W., Phutdhawong, W. S., Taechowisan, T. (2021). “Evaluating the effect of amine-geldanamycin hybrids on anticancer activity.” Appl. Pharm. Sci., 11(8): 98-107.

 • Taechowisan, T., Samsawat, T., Jaramornburapong, C., Phutdhawong, W., Phutdhawong, W. S. (2021). “Evaluating the effect of dopamine-geldanamycin hybrids on anticancer activity.” Appl. Pharm. Sci.; 11(7): 117-126.

 • Taechowisan, , Samsawat, T., Puckdee, W., Phutdhawong, W. S. (2021). “Cytotoxicity and antibacterial activities of crude extract of Streptomyces sp. W08, an endophyte of Amomum krervanh Pierre.” J. Appl. Pharm. Sci., 11(8), 134-138.

 • Phutdhawong, W. , Inpang, S., Taechowisan, T., Phutdhawong, W. S. (2019). “Synthesis and biological activity studies of methyl-5- (hydroxymethyl)-2- furan carboxylate and derivatives.” Oriental Journal of Chemistry, 35(3): 1080-1085.

 • Rattanopas, S., Piyanuch, P., Wisansin, K., Charoenpanich, A., Sirirak, J., Phutdhawong, W.S., Wanichacheva, N. (2019). “Indole-based fluorescent sensors for selective sensing of Fe2+ and Fe3+ in aqueous buffer systems and their applications in living cells.” Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry, 377: 138-148. (ISI/SCOPUS)

 • Phutdhawong, W., Rattanopas, S., Sirirak, J., Taechowisan, T., Phutdhawong, W.S. (2019). “Synthesis and Anticancer Activity Evaluation of Azepinobisindoles; The Isomeric Iheyamine A-derivatives.” Oriental Journal of Chemistry, 35(2): 723-731 (ISI)

 • Phutdhawong, W.S., Ruensamran, W., Phutdhawong, W. (2016). “Synthesis and preliminary evaluation of dimeric-28-homobrassinosteroids for plant growth regulators.” Steroids, 38-44. (ISI)

 • Taechowisan, T., Singtotong, C., Phutdhawong,S. (2016). “Antibacterial and Antioxidant Activities of Acetogenins from Streptomyces sp. VE2; An Endophyte in Vernonia cinerea (L.) Less.” Journal of Applied Pharmaceutical Science 6(8): 067-072. (SCOPUS)

 • Phutdhawong, W., Winyakul, C., Phutdhawong,S. (2014). “Synthesis of 3-indolylacetamide derivatives and evaluation of their plant growth regulator activity.” Maejo International Journal of Science and Technology 8(2): 181. (ISI, SCOPUS)

 • Taechowisan, T., Chanaphat, S., Ruensamran, W., Phutdhawong,S. (2014). “Antibacterial activity of new flavonoids from Streptomyces sp. BT01; an endophyte in boesenbergia rotunda (L.) mansf.” Journal of Applied Pharmaceutical Science, 4(4): 8-13. (SCOPUS)