อาจารย์ ดร.ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ์

อีเมล์: chantana@su.ac.th, chantana.chem@gmail.com

ห้องพัก: 4210/5 Science Building 4

โทร: 034-109686 ext. 207316

เว็บไซต์: -

การศึกษา:

ปร.ด. (นิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2565)

วท.ม. (เคมีฟิสิคัล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2537)

วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) สาขาเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2533)

งานวิจัยที่สนใจ:

Metal ion sensors, surface chemistry

ผลงานตีพิมพ์:

  • Supalaknari, S., Wainiphithapong, C. (2022). “The suitability level of CSI factors and problematic conditions in crime scene investigation of inquiry officers under Thailand’s Provincial Police Region 7.” International Journal of Crime, Law and Social Issues, 9(2): 34-44. (TCI1)

  • Wainiphithapong, C., Laoarun, W., Supalaknari, S. (2022). “Level of Knowledge in Forensic Collection of Inquiry Officers in Provincial Police region 7.” Journal of Criminology and Forensic Science, 8(1): 45-61. (TCI1)

  • Supalaknari, S., Laoarun, W., Wainiphithapong, C. (2021). “Knowledge in Seeking Crime Scene Evidence of the Inquiry Officers.” International Journal of Crime, Law and Social, 8(2): 32-42. (TCI1)

  • Praikaew, P., Duangdeetip, T., Chimpalee, N., Wainiphithapong, C., Swanglap, P., Wanichacheva, N. (2015). “Colorimetric sensor for detection of Hg2+ in aqueous samples utilizing rhodamine B hydrazide-modified silica.” Materials Express, 5: 300-308. (ISI, SCOPUS)

  • Pengthamkeerati, P., Kornkanitnan, N., Sawangarreruks, S., Wanichacheva, N., Wainiphithapong, C., Sananwai, N. (2013). “Assessment of heavy metals in sediments of the Don Hoi Lot area in the Mae Klong estuary, Thailand.” Journal of Environmental Science and Health, Part A48(11): 1356-1364.