รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ คันธิยงค์

อีเมล์: kuntiyong_p@su.ac.th, pkuntiyong@gmail.com

ห้องพัก: 312 Science Building 3

โทร: 034-109686 ext. 207329

เว็บไซต์: -

การศึกษา:

Ph.D. (Oraganic Chemistry) Oregon State University, USA (2004)

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2539)

งานวิจัยที่สนใจ:

 • Total synthesis of natural products with interesting biological activities

 • Development of practical synthetic methodologies for applications in natural products synthesis

ผลงานตีพิมพ์:

 • Kuntiyong, P., Inprung, N., Attanonchai, S., Kheakwanwong, W., Bunrod, P., Akkarasamiyo, S. (2022). “Diastereoselective Synthesis of Tetrahydrofurano[2,3- g]indolizidine and 8-Aminoindolizidines from L-Asparagine.” Synlett, 33: 1377-1382. (SCOPUS)

 • Kuntiyong, P., Moongmai, S., Thongluar, N., Klayparn, I. (2022). “Synthesis of 1- Azaspiro[4.5]-7-decen-2-one from L-Asparagine and L-Aspartic acid.” Heterocycles,  105: 487-499. (SCOPUS)

 • Kuntiyong, P., Namborisut, D., Phakdeeyothin, K., Chatpreecha, R. and Thammapichai, K. (2021). “Enantiodivergent Synthesis of Benzoquinolizidinones from L-Glutamic Acid.” Molecules, 26,

 • Kuntiyong, P., Bunrod, P., Namborisut, D., Inprung, N., Sathongjin, J., Sae-guay, C., Thongteerapab, S., Khemthong, P. (2017). “Synthesis of a Tetracyclic Core of Erythrina Alkaloids and Analogs of Crispine A.” Tetrahedron, 73: 4426-4432.

 • Kuntiyong, P., Piboonsrinakara, N., Bunrod, P., Namborisut, D., Akkarasamiyo, S., Songthammawat, P., Hemmara, C., Buaphan, A., Kongkathip, B. Heterocycles, (2014). “Synthesis of quinolizidinone and indolizidinone systems using N-acyliminium ion cyclization and a one-pot procedure for preparation of benzoquinolizidinone.” 89: 437-452.

 • Buaphan, A., Kuntiyong, P. “Ene-Yne Metathesis of N-Boc-3-Butenoyltryptamine and 4-(Trimethylsilyl)but-3-yn-2-ol: A Synthetic Approach toward Arboflorine.” Pure and Applied Chemistry International Conference 2014 Proceeding, January 8-10, 2014, Khon Kaen, Thailand.

 • Songthammawat, P., Hemmara, C., Kuntiyong, P. (2013). “Total Synthesis of a Monoacylglyceride which Inhibits the Activity of Ralstonia solanacearum.” Pure and Applied Chemistry International Conference 2014 Proceeding, January 23-25, 2013, Chonburi, Thailand.

 • Hemmara, C., Kuntiyong, P. (2013).  “Synthesis of Dibenzylamine Quinolizidinone Intermediate of Epiquinamide.” Pure and Applied Chemistry International Conference 2014 Proceeding, January 23-25, 2013, Chonburi, Thailand.

Awards:

 • Asian Core Program (ACP) Lectureship Award 2014 to Japan

 • Asian Core Program (ACP) Lectureship Award 2014 to Taiwan