คณะผู้บริหาร ภาควิชาเคมี

หัวหน้าภาควิชาเคมี

อาจารย์ ดร.มูฮำหมัด นิยมเดชา

รองหัวหน้าภาควิชาเคมี ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตนภา ศิริรักษ์

รองหัวหน้าภาควิชาเคมี ฝ่ายบริหาร

อาจารย์ ดร.กุลทัศน์ สุวัฒน์พิพัฒน์