ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

 

 

– คู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

– สารเคมีและอันตรายจากสารเคมี

– การกำจัดของเสียและการบำบัดของเสีย

– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัคคีภัยและแผนปฏิบัติ

– ทดสอบความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย (สำหรับนักศึกษาภาควิชาเคมี)