หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ปรัชญา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเป็นหลักสูตรที่เน้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะทางเคมีระดับสูงสามารถทำการวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

ความสำคัญ

ในปัจจุบันวิทยาการและเทคโนโลยีด้านเคมีที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์จำนวนมาก ซึ่งสามารถนำมาใช้พัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นได้ อย่างไรก็ตามวิทยาการและเทคโนโลยีเหล่านี้ส่วนใหญ่มีความซับซ้อนมาก ต้องการความรู้ทางเคมีในเชิงลึกเพื่อที่จะเข้าใจวิทยาการและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น นอกจากนี้การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เพื่อนำมาใช้ประโยชน์และนำไปสู่การสร้างสรรนวัตกรรมต้องใช้ความรู้ ทักษะระดับสูงยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยได้มาตรฐานสากล เพื่อที่จะพัฒนานักเคมีที่มีความรู้ความเข้าใจทางเคมีที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูง สามารถคิดค้นขยายขอบเขตความรู้ให้กว้างขวางขึ้น เพื่อรองรับความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ทางเคมีในทุกสาขาเชิงบูรณาการ ที่สามารถสร้างสรรค์งานวิจัย องค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับปรัชญา แก้ปัญหาเชิงลึกทางเคมีได้

  2. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพทางเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3. เพื่อตอบสนองแผนพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงของรัฐบาลอันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและพัฒนาประเทศได้ในอนาคต

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร