บุคลากรสายสนับสนุน

นางสาวพจนา อินทะเตชะ
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์
ห้อง :   301 ว.3
โทรศัพท์ : 207322

นางวราภรณ์ เจียนระลึก
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์
ห้อง :   4303 ว.4
โทรศัพท์ : 207323

นางสาวรัตนาวดี  สระทองจิน
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
ห้อง : สำนักงานภาควิชาเคมี
โทรศัพท์ : 207302

นางมาลี สุดสาคร
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ห้อง :   สำนักงานภาควิชาเคมี
โทรศัพท์ : 207300

นางสาววิรัญญา สุทัศนวิชานนะ
ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยสอน
ห้อง :  5104/12 ว.4
โทรศัพท์ : 207325

นายเชาวฤทธิ์ กาบแก้ว
ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยสอน
ห้อง :  อาคารเก็บสารเคมี
โทรศัพท์ : 207315

นายสุวิทย์ ประวิงวงศ์
ตำแหน่ง :  พนักงานห้องปฏิบัติการ
ห้อง :  314 ว.3
โทรศัพท์ : 207322

นายศักดิ์ชัย เภาด้วง
ตำแหน่ง :  ช่างไฟฟ้า
ห้อง :  อาคารเก็บสารเคมี
โทรศัพท์ : 207315

นางอารีย์ ไวอำภี
ตำแหน่ง :  พนักงานห้องปฏิบัติการ
ห้อง :  4303 ว.4
โทรศัพท์ : 207323

นางสาวนิตยา เขียวอ่อน
ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยสอน
ห้อง :  215 ว.3
โทรศัพท์ : 207328

นายจาตุรงค์ ผลประเสริฐ
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์
ห้อง :  อาคารเก็บสารเคมี
โทรศัพท์ : 207322

นายอมรฤทธิ์ ศรีนวล
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์
ห้อง :  4303 ว.4
โทรศัพท์ : 207324

นางณัชปภา สงวนวงศ์
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์
ห้อง :  4303 ว.4
โทรศัพท์ : 207324

ว่าที่ ร.ต.หญิง ภัทราพร สระทองฮ่วม
ตำแหน่ง: นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ห้อง :  สำนักงานภาควิชาเคมี
โทรศัพท์ : 207300

นางสาวมิรันตรี ใจแสน
ตำแหน่ง :  นักวิชาการอุดมศึกษา
ห้อง :  สำนักงานภาควิชาเคมี
โทรศัพท์ : 207302

นางสาวปิยาภา จันทร์มล
ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์
ห้อง :  4303 ว.4
โทรศัพท์ : 207323