หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ปรัชญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะสมบูรณ์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในทุกๆสาขาขององค์ความรู้ทางเคมี

ความสำคัญ

หลักสูตรนี้จะผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศในสาขาเคมีที่มีศักยภาพ และขีดความสามารถตามความต้องการของภาครัฐ ภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งภาคการศึกษาและการวิจัย ซึ่งต้องการบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นจำนวนมาก

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ สามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ

  2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีพื้นฐานความรู้เพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

  3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

  4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการสื่อสาร สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

  5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร