หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา

ปรัชญา

สร้างบัณฑิตเพียบพร้อมความรู้ ควบคู่นวัตกรรมการศึกษา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ความสำคัญ

เนื่องจากในปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น และยกระดับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ โดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษและโครงการสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตาม การเรียนการสอนดังกล่าวยังไม่พัฒนาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องมาจากขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาเคมี  ทั้งนี้บุคลากรยังขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองอีกด้วย  ภาควิชาเคมีตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา เพื่อพัฒนาผู้สอนวิชาเคมี ให้มีความรู้ที่ถูกต้อง ทันสมัย มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อความก้าวหน้าในสาขาวิชาชีพ และพัฒนาการเรียนการสอนและสร้างโครงงานวิจัยในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่เชิงบูรณาการ หรือนวัตกรรมทางการศึกษาได้

  2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นผู้นำการเรียนรู้ ที่สามารถสอนและถ่ายทอดความรู้เคมี สำหรับห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์ได้

  3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อสร้างโครงงานวิทยาศาสตร์ได้

  4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษาเคมีศึกษา