บริการวิเคราะห์ทางเคมี ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ได้มาตรฐาน

  • บริการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของภาควิชาเคมี

          แบบฟอร์มรับตัวอย่าง

  • บริการการใช้เครื่องมือ NMR
  • บริการการใช้เครื่องมือ Differential Scanning Calorimeter (DSC) และ Thermal Gravimetric Analysis (TGA)
  • บริการ Antioxidant assay และ Anthocyanin assay ด้วยเครื่อง UV-Vis Spectrophotometry
  • บริการให้คำปรึกษาในการเตรียมตัวอย่าง / วิเคราะห์ตัวอย่างจากชิ้นงานที่เกี่ยวกับงานศิลปะด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของภาควิชาเคมี