ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลในพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ งานเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ดีเด่น (Research, Innovation and Creativity : RIC DAY) ประจำปี 2566

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลในพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ
งานเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ดีเด่น
(Research, Innovation and Creativity : RIC DAY) ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
1. ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ
Top 5 นักวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มีผลงานวิจัยปรากฏในฐานข้อมูล Scopus ระดับ Q1 และเป็น Corresponding Author ระหว่างปี 2020-2022
2. อาจารย์ ดร.ธนพล เจริญวงษ์ไพบูลย์
Top 5 นักวิจัยรุ่นใหม่ ที่มีผลงานวิจัยปรากฏในฐานข้อมูล Scopus ระดับ Q1 และเป็น Corresponding Author ระหว่างปี 2020-2022
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร และคณะ
เรื่อง “โครงการ การพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชนและการฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณี และสร้างวัฒนธรรมใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่”
แหล่งทุน: หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
นักวิจัยที่ได้รับสนับสนุนทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่จากหน่วยงานภายนอกมากกว่า 100 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ 2563-2565
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร และคณะ คณะวิทยาศาสตร์
ผลงานวิจัยเรื่อง องค์ประกอบของหมึกปากกาชนิดกันน้ำสำหรับงานศิลปะจากสีธรรมชาติฐานน้ำ
นักวิจัยที่มีผลงานจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและมีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ระหว่างปี 2020-2022
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร และคณะ
โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชนผ่านกลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาสังคมเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ : การขยายพื้นที่ดำเนินงานเพิ่มจำนวน 20 พื้นที่”
แหล่งทุน: หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
นักวิจัยที่ได้รับสนับสนุนทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่จากหน่วยงานภายนอกมากกว่า 10 ล้านบาท ระหว่างปีงบประมาณ 2563-2565
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพันธ์ ลิมปชยาพร
ประกาศเกียรติคุณ นักวิจัยโครงการ สมุทรสงครามอยู่ดี : การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ฐานนิเวศวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน