งานวิจัยด้านเคมีศึกษา (Chemistry education)

งานวิจัยในด้านเคมีศึกษามุ่งเน้นการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเคมีให้ทันสมัย น่าสนใจ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน หัวข้องานวิจัยประกอบด้วยการเสาะหามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาเคมีรวมถึงคิดค้นวิธีการแก้ไข การศึกษาอภิปัญญาในการเรียนวิชาเคมี และการสร้างสื่อ เกม และชุดทดลองสำเร็จรูปเพื่อใช้ในวิชาเคมี นอกจากนี้ยังมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบค่ายและกิจกรรมการทดลองเคมีสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น