เคมีเพื่องานศิลปะและการอนุรักษ์ศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรม (Color and conservative of arts)

 

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นมหาวิทยาลัยที่มีรากฐานทางด้านศิลปะและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในด้านศิลปะและการออกแบบ ภาควิชาเคมีเล็งเห็นถึงความสำคัญในการบูรณาการความรู้พื้นฐานด้านเคมี นำมาประยุกต์ในด้านศิลปะ เพื่อเป็นแหล่งความรู้ในการส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การเรียนการสอนในด้านที่เกี่ยวข้อง และ เพื่อการพัฒนาต่อยอดในด้านต่าง ๆ งานวิจัยที่บูรณาการความรู้เคมีกับศิลปะ เช่น

1. งานวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สี ทั้งสีน้ำ สีอะคริลิกและสีน้ำมันสำหรับนักศึกษาและศิลปิน การผลิตสีคุณภาพราคาย่อมเยา เป็นทางเลือกในการลดค่าใช้จ่ายของนักศึกษาแทนการใช้สีที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตสีจากธรรมชาติ เพื่อนำภูมิปัญญาดั้งเดิมมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมต่าง ๆ เช่น สีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ของเล่นสำหรับเด็ก การพัฒนาเทคนิคการพิมพ์สีบนพื้นผิวต่าง ๆ เช่น เส้นใยผ้าชนิดต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

2. งานวิจัยด้านการอนุรักษ์ศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรม มีงานวิจัยในหลากหลายด้าน เช่นการศึกษาคุณลักษณะของวัสดุดั้งเดิมที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น ภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือวัตถุทางวัฒนธรรมอื่น ๆ การศึกษาเทคนิคและวัสดุของช่างไทยโบราณ เพื่อสืบสานองค์ความรู้และภูมิปัญญา อีกทั้งยังสามารถพัฒนาต่อยอด เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์กาวจากเมล็ดมะขาม ที่ช่างใช้ในงานจิตรกรรมไทยประเพณี ที่สะดวกในการใช้งานและสามารถเก็บไว้ได้นาน กาวพอลิเมอร์สังเคราะห์สำหรับงานจิตรกรรม การพัฒนาสารเคลือบผิวเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพทางชีวภาพของกระเบื้องที่ใช้ประดับบนพระธาตุ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการและการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในด้านการประยุกต์องค์ความรู้ด้านเคมีในงานอนุรักษ์อีกด้วย