งานวิจัยด้านเคมีวิเคราะห์ (Instrumentation and method of analysis)

งานวิจัยด้านเคมีวิเคราะห์ เป็นการศึกษาทางเคมีที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ส่วนประกอบของสารทั้งแบบคุณภาพวิเคราะห์ (Qualitative analysis) และปริมาณวิเคราะห์ (Quantitative analysis) โดยใช้เครื่องมือทันสมัย ซึ่งจะวัดสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารที่สนใจและบอกปริมาณของสารได้ อาทิ การใช้เทคนิคสเปกโทรสโคปีวิเคราะห์สารที่มีความเข้มข้นต่ำ การพัฒนาขั้วไฟฟ้าเพื่อการวิเคราะห์ที่จำเพาะเจาะจง การแยกสารกลุ่มต่าง ๆ ด้วยวิธีโครมาโตกราฟฟี การใช้เทคนิควิเคราะห์การไหลแบบอัตโนมัติ และการพัฒนาชุดทดสอบ เป็นต้น โดยงานวิเคราะห์มีทั้งอาศัยวิธีมาตรฐาน (standard method) และการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ขึ้นใหม่ (developed method) และสามารถประยุกต์ได้กับตัวอย่างประเภทต่าง ๆ เช่น อาหาร สิ่งแวดล้อม เกษตร คลินิก และนิติวิทยา นอกจากนี้ยังรับบริการตรวจวิเคราะห์จากหน่วยงานภายนอกอีกด้วย