บุคลากรเกษียณอายุ

คณาจารย์เกษียณอายุ

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ
ดร. พิทยา ตันติเวชวุฒิกุล

Ph.D. (Medicinal Chemistry) State University of New York at Buffalo, USA (1977)

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรชัย นิมจิรวัฒน์

Ph.D. (Natural Product Chemistry) University of Sydney, Australia (1977)

รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิต ผิวนิ่ม

Ph.D. (Biochemistry) University of New South Wales, Australia (1980)

รองศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์  ชัยมณี

Ph.D. (Biochemistry) Mahidol University, Thailand (1983)

อาจารย์ พวงน้อย  อักษรทอง

Dip. (distinction) EST(Delft) International Institute for Hydraulic and Environmental Engineering, The Netherlands (1983)

อาจารย์ ดร. อัญชรี  ธูปตาก้อง

Ph.D. (Inorganic Chemistry) The Australian National University, Australia (1985)

อาจารย์ ดร. สมเกียรติ  ธาดานิติ

Ph.D. (Organic Chemistry) University of Macquarie, Australia (1977)

อาจารย์ ผานิต เวชกาญจนา

M.Sc. (Biological Process Engineering) The University of New South Wales, Australia (1976)

อาจารย์ ดร. กลางพล  กมลโชติ

Ph.D. (Analytical Chemistry) Chiang Mai University (1995)

อาจารย์ ดร. โอภา  บางเจริญพรพงศ์

Ph.D. (Chemical Physics) Northeastern University, USA (1987)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดลฤดี ฉิมพาลี

Ph.D. (Analytical Chemistry) The Queen’s University of Belfast, UK (1990)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรงค์  ฉิมพาลี

Ph.D. (Analytical Chemistry) The Queen’s University of Belfast, UK (1990) CChem MRSC (2000)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรษา  ปานเจริญ

Ph.D. (Organic Chemistry) University of Sydney, Australia (1993)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรนาถ  สุนทรวัฒน์

Ph.D. (Biochemistry) University of Kansas, USA (1991)

อาจารย์ ดร. นฤมล  เผือกขาว

Ph.D. (Organic Chemistry) University of Tasmania, Australia (1982)

อาจารย์ ดร. ศุภชัย  ศุภลักษณ์นารี

Ph.D. (Physical Chemistry) University of Tasmania, Australia (1990)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริศร์  เทียนประเสริฐ

Ph.D. (Biochemistry) University of Vienna, Austria (1992)

อาจารย์หิรัญรัตน์ สุวรรณนที

วท.ม. (เคมีวิเคราะห์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2525)

อาจารย์ลำพอง ชัยจรีนนท์

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี แขนงเคมีวิเคราะห์ (Analytical Chemistry) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2521

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชัยสุขสันต์

Ph.D. (Analytical Chemistry) Aristotle University of Thessaloniki, Greece (1994)

บุคลากรสายสนับสนุนเกษียณอายุ

นางพจนีย์ จันทรักษา

ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นางประยูร สิทธิองค์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป