ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565

🥰🥰ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ขอให้บัณฑิตได้ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะต่าง ๆ ที่ฝึกฝนมาตลอดระยะเวลาการเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด แล้วกลับมาเยี่ยมภาควิชาเคมีเรื่อย ๆ นะคะ บ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับเสมอค่ะ 🥰🥰