ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. สุมนมาลย์ จันทร์เอี่ยม

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. สุมนมาลย์ จันทร์เอี่ยม

ได้รับรางวัลผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ประจำปี พ.ศ. 2562
ประเภทรางวัลผลงานวิจัยเชิงวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จากงานวิจัยเรื่อง “ระบบการไหลแบบใหม่ร่วมกับส่วนตรวจวัดซีโฟร์ดี-คัลเลอริมิเตอร์ สำหรับวิเคราะห์ปริมาณยูเรีย ครีเอทินีนและค่าการนำไฟฟ้าพร้อมกันในตัวอย่างปัสสาวะ” ซึ่งจะเข้ารับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรในวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร    12 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นี้ค่ะ