แนะนำหลักสูตรเคมี และ หลักสูตรเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

หลักสูตรเคมี
https://youtu.be/ZFLq8CELlew

หลักสูตรเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
https://youtu.be/-JlQf8k1u-s