ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการ “Chemistry in school”

🥰ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการ “Chemistry in school” แก่คุณครูและนักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 ต้อนรับนักเรียนชั้น ม.4 จำนวน 181 คน และคุณครูจำนวน 19 คน . โดยโครงการดำเนินการตามแผนงานบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ มุ่งสู่เป้าหมายเป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาคตะวันตกและภาคกลางตอนล่าง นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ผ่านการทดลองในรูปแบบที่หลากหลาย เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ และฝึกปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการจริง ตลอดจนเห็นความสำคัญและเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ . กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์เป็นวิทยากรให้ความรู้ และนักศึกษาทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทร่วมกันเป็นพี่เลี้ยงให้นักเรียนตลอดทำการทดลองต่าง ๆ และยังได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญ ภก.นภพล ภูยาธร นศ ปริญญาเอก จาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมจัดบริการวิชาการ ทำปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ปริมาณยาลดกรด นักสืบเคมี และ Solution for fun . นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเกียรติบัตรค่ะ หากโรงเรียนสนใจพานักเรียนมาทำกิจกรรมร่วมกัน ติดต่อสำนักงานภาควิชาเคมี 034 255797 ในวันและเวลาราชการ… – Department of Chemistry, Faculty of Science, Silpakorn University | Facebook