ต้อนรับ ดร.พินิจ กิจขุนทด นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

📌เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย ศ.ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ อ.ดร. มูฮำหมัด นิยมเดชา หัวหน้าภาควิชาเคมี และคณาจารย์ภาควิชาเคมี ต้อนรับ ดร.พินิจ กิจขุนทด นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)… – Department of Chemistry, Faculty of Science, Silpakorn University | Facebook