เกี่ยวกับภาควิชา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2519 ดำเนินภารกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสาขาวิชาเคมีที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และประเทศชาติ

มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทางทฤษฎี และมีการฝึกฝนทักษะในห้องปฏิบัติการอย่างเข้มข้น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้คณาจารย์ของภาควิชาเคมียังมุ่งมั่นผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและระดับสากล มีงานวิจัยที่จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร มีการบูรณาการความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ อาทิเช่น การศึกษาสารออกฤทธิ์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ เซนเซอร์ และอุปกรณ์ตรวจวัดเพื่อหาปริมาณสารต่างๆ การพัฒนาวัสดุนาโนและพลังงานทางเลือก การพัฒนาเทคโนโลยีและวัสดุอากาศยานรวมถึงการทำฝนเทียม โดยมีความร่วมมือกับกองทัพอากาศ มีหน่วยวิจัย creative glass workshop ที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับแก้วสีในเครื่องประดับและอัญมณี มีโครงการผลิตสีคุณภาพราคาประหยัดสำหรับงานศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อทำงานวิจัยสีสำหรับจิตรกร งานพิมพ์ และสีจากธรรมชาติในเครื่องสำอาง ถือเป็นความสำเร็จที่แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์กับศิลปะได้เป็นอย่างดี

นอกเหนือจากงานสอนและวิจัยแล้ว ภาควิชาเคมีได้จัดทรัพยากรบุคคลและเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่องานบริการวิชาการแก่สังคม อย่างต่อเนื่องเสมอมา เช่น การฝึกอบรมครู ภาคฤดูร้อน การฝึกอบรมนักวิทยาศาสตร์ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ เป็นต้น การให้บริการอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การให้ บริการทางห้องปฏิบัติการแก่ภาคอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐบาล เช่น การวิเคราะห์และตรวจสอบวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม การวิเคราะห์สารเคมีและธาตุในแหล่งน้ำ การวิจัยเพื่อแก้ปัญหา ทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรวมทั้ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ฯลฯ