ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. สุมนมาลย์ จันทร์เอี่ยม

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. สุมนมาลย์ จันทร์เอี่ยม ได้รับรางวัลผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ประจำปี พ.ศ. 2562ประเภทรางวัลผลงานวิจัยเชิงวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จากงานวิจัยเรื่อง “ระบบการไหลแบบใหม่ร่วมกับส่วนตรวจวัดซีโฟร์ดี-คัลเลอริมิเตอร์ สำหรับวิเคราะห์ปริมาณยูเรีย ครีเอทินีนและค่าการนำไฟฟ้าพร้อมกันในตัวอย่างปัสสาวะ” ซึ่งจะเข้ารับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรในวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร    12 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นี้ค่ะ

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. สุธินี เกิดเทพ

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. สุธินี เกิดเทพได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ รุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562ซึ่งจะเข้ารับรางวัลในวันพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2562 นี้

ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พัฒนาวิศว์ สว่างลาภ

ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พัฒนาวิศว์ สว่างลาภได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเคมี ซึ่งเทียบเคียงเป็นสาขาวิชา 0134 เคมีเชิงฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

1 2