เปิดโลกเคมี ณ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 12 ต.ค. 2566

เปิดโลกเคมี ณ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 12 ต.ค. 2566 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไปเปิดประสบการณ์ในรายวิชาเปิดโลกเคมี ณ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ เรียนรู้ประสบการณ์ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำความรู้ทางเคมีไปใช้ และสร้างแรงบันดาลในการเรียนในภาควิชาเคมี

Special lecture “Spectro-electro-analytical chemical works” by Assoc.Prof. Munetaka Oyama from Department of Material Chemistry, Graduate School of Engineering, Kyoto University, Japan

Special lecture “Spectro-electro-analytical chemical works” by Assoc.Prof. Munetaka Oyama from Department of Material Chemistry, Graduate School of Engineering, Kyoto University, Japan on Monday 18 September 2023. And please feel free to join our special seminar “Nano-electrocatalysts” on Friday 22 September 2023. The seminar will start at 11.00 am, room 4206, Sci.4, 2nd floor.

ต้อนรับ ดร.พินิจ กิจขุนทด นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

📌เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย ศ.ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ อ.ดร. มูฮำหมัด นิยมเดชา หัวหน้าภาควิชาเคมี และคณาจารย์ภาควิชาเคมี ต้อนรับ ดร.พินิจ กิจขุนทด นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)… – Department of Chemistry, Faculty of Science, Silpakorn University | Facebook  

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการ “Chemistry in school”

🥰ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการ “Chemistry in school” แก่คุณครูและนักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 ต้อนรับนักเรียนชั้น ม.4 จำนวน 181 คน และคุณครูจำนวน 19 คน . โดยโครงการดำเนินการตามแผนงานบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ มุ่งสู่เป้าหมายเป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาคตะวันตกและภาคกลางตอนล่าง นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ผ่านการทดลองในรูปแบบที่หลากหลาย เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ และฝึกปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการจริง ตลอดจนเห็นความสำคัญและเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ . กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์เป็นวิทยากรให้ความรู้ และนักศึกษาทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทร่วมกันเป็นพี่เลี้ยงให้นักเรียนตลอดทำการทดลองต่าง ๆ และยังได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญ ภก.นภพล ภูยาธร นศ ปริญญาเอก จาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมจัดบริการวิชาการ ทำปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ปริมาณยาลดกรด นักสืบเคมี และ Solution for fun . นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเกียรติบัตรค่ะ หากโรงเรียนสนใจพานักเรียนมาทำกิจกรรมร่วมกัน ติดต่อสำนักงานภาควิชาเคมี 034 255797 ในวันและเวลาราชการ… […]

แนะนำหลักสูตรเคมี และ หลักสูตรเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

หลักสูตรเคมีhttps://youtu.be/ZFLq8CELlew หลักสูตรเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมhttps://youtu.be/-JlQf8k1u-s

1 2