เปิดโลกเคมี ณ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 12 ต.ค. 2566

เปิดโลกเคมี ณ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 12 ต.ค. 2566 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไปเปิดประสบการณ์ในรายวิชาเปิดโลกเคมี ณ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ เรียนรู้ประสบการณ์ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำความรู้ทางเคมีไปใช้ และสร้างแรงบันดาลในการเรียนในภาควิชาเคมี